ผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓-๔
ข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2560
ผลการสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6
ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6
ประกาศตรวจงานจ้างขยายเมนประปาภูมิภาค หมู่ที่ 5
โครงการขยายเมนประปาภูมิภาค หมู่ที่ 5
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประมูลซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิกประกาศการประมูลซื้อขายรถกระเช้าไฟฟ้าจำนวน ๑ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาโครงการรถกระเช้าไฟฟ้า
ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5,6
ประกาศยกเลิกโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า
ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน ปี ๒๕๕๘
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานรายจ่าย
งบแสดงผลการดำเนินงาน
งบเดือนกันยายน
- ข่าวประชาสัมพันธ์การชำระะภาษี ประจำปี 2559
- ตรวจงานจ้างโครงการปักเข็มป้องกันไหล่ถนนพัง หมู่ที่ ๓(ถนนคันคลอง) ยาว ๓๐๐ เมตร
- ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน
- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
- ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน จำนวน 1 หลัง ตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แบบที่ สถ.ศพด.1 แบบตอกเข็ม งวดที่ 2
 - ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6,8
 - ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้
 - ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน จำนวน ๑ หลัง
 - ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการปักเข็มไม้ป้องกันไหล่ถนนพัง หมู่ที่ ๑ (ถนนคันคลอง)
 - ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้สู่อาเซียนตำบลหนองจรเข้ 
 - การยื่นแบบ การชาระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบารุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

            

ผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓-๔
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓,๔
ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8
ประกาศผลการสอบราคาโครงการปักเข็มปูนป้องกันดินพัง หมู่ที่ 2
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559
งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
รายรับจริงจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนการจัดหาพัสดุ ปี 59 ผด.2
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปักเข็มปูนป้องกันดินพัง หมู่ที่ 2
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8
โครงการขุดลอกคลองหนองแซง หมู่ที่ 5,6
โครงการปักเข็มปูนป้องกันดินพัง หมู่ที่ 2
โครงการก่อส้างถนน คสล. หมู่ที่ 8
ผลการสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6
ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6
ประกาศตรวจงานจ้างขยายเมนประปาภูมิภาค หมู่ที่ 5
โครงการขยายเมนประปาภูมิภาค หมู่ที่ 5
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารถกระเช้าไฟฟ้า
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๓
ผลการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑
  ผลการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔
  ผลการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖
  ประกาศแก้ไขสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑,๔,๖
  ประกาศตรวจงานจ้าง โครงาร ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6
  ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓
  ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖
  ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗
  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3,6,7
  เอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3
  เอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6
  เอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7
  ประกาศราคากลาง ถนน คสล. ม.3,6,7 
  ราคากลาง ปปช. ถนน คสล.หมู่ที่ 3
  แบบปร.5 ถนน คสล. ม.3
  ราคากลาง ปปช. ถนน คสล. หมู่ที่ 6
  แบบ ปร.5 ถนน คสล. ม.6
  ราคากลาง ปปช. ถนน คสล. หมู่ที่ 7
  แบบ ปร.5 ถนน คสล. ม.7
  รายงานราคากลาง ถนน คสล. ม.3,6,7

 

Visitors: 5,642