ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6
ประกาศตรวจงานจ้างขยายเมนประปาภูมิภาค หมู่ที่ 5
โครงการขยายเมนประปาภูมิภาค หมู่ที่ 5
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประมูลซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิกประกาศการประมูลซื้อขายรถกระเช้าไฟฟ้าจำนวน ๑ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาโครงการรถกระเช้าไฟฟ้า
ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5,6
ประกาศยกเลิกโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า
ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน ปี ๒๕๕๘
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานรายจ่าย
งบแสดงผลการดำเนินงาน
งบเดือนกันยายน
- ตรวจงานจ้างโครงการปักเข็มป้องกันไหล่ถนนพัง หมู่ที่ ๓(ถนนคันคลอง) ยาว ๓๐๐ เมตร
- ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน
- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
- ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน จำนวน 1 หลัง ตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แบบที่ สถ.ศพด.1 แบบตอกเข็ม งวดที่ 2
 - ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6,8
 - ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้
 - ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน จำนวน ๑ หลัง
 - ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการปักเข็มไม้ป้องกันไหล่ถนนพัง หมู่ที่ ๑ (ถนนคันคลอง)
 - ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้สู่อาเซียนตำบลหนองจรเข้ 
 - การยื่นแบบ การชาระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบารุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

            

ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6
ประกาศตรวจงานจ้างขยายเมนประปาภูมิภาค หมู่ที่ 5
โครงการขยายเมนประปาภูมิภาค หมู่ที่ 5
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารถกระเช้าไฟฟ้า
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๓
ผลการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑
ผลการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔
ผลการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖
ประกาศแก้ไขสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑,๔,๖
ประกาศตรวจงานจ้าง โครงาร ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3,6,7
เอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3
เอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6
เอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7
ประกาศราคากลาง ถนน คสล. ม.3,6,7 
ราคากลาง ปปช. ถนน คสล.หมู่ที่ 3
แบบปร.5 ถนน คสล. ม.3
ราคากลาง ปปช. ถนน คสล. หมู่ที่ 6
แบบ ปร.5 ถนน คสล. ม.6
ราคากลาง ปปช. ถนน คสล. หมู่ที่ 7
แบบ ปร.5 ถนน คสล. ม.7
รายงานราคากลาง ถนน คสล. ม.3,6,7

 

Visitors: 4,735